Болна е легнала убава Калина

Bolna e legnala ubava Kalina

Болна е легнала убава Калина

Ајде разболе се млада, убава Калина
во поле широко, џанум, под Пирин планина.
Во поле широко, џанум, под Пирин планина
ајде никој нема, џанум, Калина да види,
само едно горско пиле, пиле соколенце,
во клунче ѝ вода носи, с' крилца сенка држи.

Ајде го запраша, џанум, убава Калина:
- Ој ти море горско пиле, пиле соколенце,
што ми с' клунче вода носиш, с' крилца сенка држиш,
дали чекаш јас да умрам, очи да испиеш,
или мојто бело лице ти да го исколвеш,
ил' од мојте руси коси гнездо да направиш?

- Помниш ли, бре горска вило, убава Калино,
кога Турци запалија кај Пирин планина?
Сите пилци изгореа, па и моите крилја,
сите по пат што минаа сè ме оставија,
само ти ме зеде, Каљо, в' пазува ме стави.
Твојата добрина, Каљо, јас не ја забравив.

Bolna e legnala ubava Kalina

Ajde razbole se mlada, ubava Kalina
vo pole shiroko, dzhanum, pod Pirin planina.
Vo pole shiroko, dzhanum, pod Pirin planina
ajde nikoj nema, dzhanum, Kalina da vidi,
samo edno gorsko pile, pile sokolence,
vo klunche ì voda nosi, s' krilca senka drzhi.

Ajde go zaprasha, dzhanum, ubava Kalina:
- Oj ti more gorsko pile, pile sokolence,
shto mi s' klunche voda nosish, s' krilca senka drzhish,
dali chekash jas da umram, ochi da ispiesh,
ili mojto belo lice ti da go iskolvesh,
il' od mojte rusi kosi gnezdo da napravish?

- Pomnish li, bre gorska vilo, ubava Kalino,
koga Turci zapalija kaj Pirin planina?
Site pilci izgorea, pa i moite krilja,
site po pat shto minaa sè me ostavija,
samo ti me zede, Kaljo, v' pazuva me stavi.
Tvojata dobrina, Kaljo, jas ne ja zabraviv.Date added: 14.12.2014
Popularity: 5157
Rating: 4.13 from 8 votes