Болно лежи малој моме

Bolno lezhi maloj mome

Болно лежи малој моме

Болно лежи малој моме,
болно лежи три години,
за лудото, лудо-младо.

Па ѝ вели на мајка е:
- Ој ти мајко, стара мајчице,
ај, подај ми студена вода.

Ај, подај ми студена вода,
да се напијам, па да умрам.

И викни го моето либе,
да го видам, па да умрам.

Го викнале нејзиното либе,
го видела, го прегрнала
и најпосле си умрела. 

Bolno lezhi maloj mome

Bolno lezhi maloj mome,
bolno lezhi tri godini,
za ludoto, ludo-mlado.

Pa ì veli na majka e:
- Oj ti majko, stara majchice,
aj, podaj mi studena voda.

Aj, podaj mi studena voda,
da se napijam, pa da umram.

I vikni go moeto libe,
da go vidam, pa da umram.

Go viknale nejzinoto libe,
go videla, go pregrnala
i najposle si umrela. Date added: 17.05.2015
Popularity: 2049
Rating: 3.8 from 5 votes