Седна баба да вечера

Sedna baba da vechera

Седна баба да вечера

Седна баба да вечера,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била злојасна, па се не најала,
па се не напила.

Втора вечер вечера
два ми летни галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била злојасна, пак се не најала,
па се не напила.

Трета вечер вечера
три кокошки пржени,
два ми летни галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била злојасна, пак се не најала,
па се не напила.

Четвртата вечер вечера
четири овна калеши,
три кокошки пржени,
два ми летни галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била злојасна, пак се не најала,
па се не напила.

Петта вечер вечера
пет ми крави јалови,
четири овна калеши,
три кокошки пржени,
два ми летни галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била злојасна, пак се не најала,
па се не напила.

Шеста вечер вечера
шест камили грбави,
пет ми крави јалови,
четири овна калеши,
три кокошки пржени,
два ми летни галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била злојасна, пак се не најала,
па се не напила.

Седма вечер испила
седум бочки со вино,
шест камили грбави,
пет ми крави јалови,
четири овна калеши,
три кокошки пржени,
два ми летни галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била злојасна, пак се не најала,
е пак се натрескала.

Sedna baba da vechera

Sedna baba da vechera,
edna erebica, edna erebica.
Pak baba ne jala, pak baba ne pila,
baba bila zlojasna, pa se ne najala,
pa se ne napila.

Vtora vecher vechera
dva mi letni galaba,
edna erebica, edna erebica.
Pak baba ne jala, pak baba ne pila,
baba bila zlojasna, pak se ne najala,
pa se ne napila.

Treta vecher vechera
tri kokoshki przheni,
dva mi letni galaba,
edna erebica, edna erebica.
Pak baba ne jala, pak baba ne pila,
baba bila zlojasna, pak se ne najala,
pa se ne napila.

Chetvrtata vecher vechera
chetiri ovna kaleshi,
tri kokoshki przheni,
dva mi letni galaba,
edna erebica, edna erebica.
Pak baba ne jala, pak baba ne pila,
baba bila zlojasna, pak se ne najala,
pa se ne napila.

Petta vecher vechera
pet mi kravi jalovi,
chetiri ovna kaleshi,
tri kokoshki przheni,
dva mi letni galaba,
edna erebica, edna erebica.
Pak baba ne jala, pak baba ne pila,
baba bila zlojasna, pak se ne najala,
pa se ne napila.

Shesta vecher vechera
shest kamili grbavi,
pet mi kravi jalovi,
chetiri ovna kaleshi,
tri kokoshki przheni,
dva mi letni galaba,
edna erebica, edna erebica.
Pak baba ne jala, pak baba ne pila,
baba bila zlojasna, pak se ne najala,
pa se ne napila.

Sedma vecher ispila
sedum bochki so vino,
shest kamili grbavi,
pet mi kravi jalovi,
chetiri ovna kaleshi,
tri kokoshki przheni,
dva mi letni galaba,
edna erebica, edna erebica.
Pak baba ne jala, pak baba ne pila,
baba bila zlojasna, pak se ne najala,
e pak se natreskala.Date added: 11.06.2009
Popularity: 13236
Rating: 4.64 from 59 votes