Бог да убиет дебрани

Bog da ubiet debrani

Бог да убиет дебрани

Бог да биет дебрани,
бог да убиет дебрани.
Дебрани долно граѓани,
дебрани долно граѓани.

Што настанаје аздии,
што настанаје аздии,
по таја река Радика,
по тије села рисјански.

Грабиле што ми грабиле,
грабиле што ми грабиле
и едно невевче земале,
и едно невевче земале.

Оделе што го воделе,
оделе што го воделе,
младо невевче по страна,
младо невевче по страна.

Невевче лично, калешо,
да не ти тежит рувото,
или ти тежит ѓерданот,
или ти тежит ѓерданот?

Нити ми тежит рувото,
нити ми тежит рувото,
нити ми тежит ѓерданот,
нити ми тежит ѓерданот.

Тук' ми е жал за лудото,
тук' ми е жал за лудото,
кога го вие колевте,
кога го вие колевте.

Кога го вие колевте,
кога го вие колевте,
право во мене гледаше,
крвави солзи ронеше.

Bog da ubiet debrani

Bog da biet debrani,
bog da ubiet debrani.
Debrani dolno gragjani,
debrani dolno gragjani.

Shto nastanaje azdii,
shto nastanaje azdii,
po taja reka Radika,
po tije sela risjanski.

Grabile shto mi grabile,
grabile shto mi grabile
i edno nevevche zemale,
i edno nevevche zemale.

Odele shto go vodele,
odele shto go vodele,
mlado nevevche po strana,
mlado nevevche po strana.

Nevevche lichno, kalesho,
da ne ti tezhit ruvoto,
ili ti tezhit gjerdanot,
ili ti tezhit gjerdanot?

Niti mi tezhit ruvoto,
niti mi tezhit ruvoto,
niti mi tezhit gjerdanot,
niti mi tezhit gjerdanot.

Tuk' mi e zhal za ludoto,
tuk' mi e zhal za ludoto,
koga go vie kolevte,
koga go vie kolevte.

Koga go vie kolevte,
koga go vie kolevte,
pravo vo mene gledashe,
krvavi solzi roneshe.Date added: 11.06.2009
Popularity: 8420
Rating: 4.56 from 27 votes