Песна за Лазар Поптрајков

Pesna za Lazar Poptrajkov

Песна за Лазар Поптрајков

Зашчо плачиш, зашчо жалваш,
ти високи Лисец,
зашчо с' магла се покриваш
од горе до долу?

Јас ќе плачам, јас ќе жалвам,
дор до век и веков,
зашчо видов как' заклаја
Лазо Папатрајков.

Отрежаа му главата
за пендесет лири,
однесоа ја во Костур,
бакшиш на деспотот.

Колку жално, срамно ести
за грчкиот деспот,
шчо го плате ѕверот Коте
да заколи Лазо.

Ај да кажеме: „Бог да прости
Лазо Поптрајков“!
Првиот и најголемиот
костурски началник.

Pesna za Lazar Poptrajkov

Zashcho plachish, zashcho zhalvash,
ti visoki Lisec,
zashcho s' magla se pokrivash
od gore do dolu?

Jas kje placham, jas kje zhalvam,
dor do vek i vekov,
zashcho vidov kak' zaklaja
Lazo Papatrajkov.

Otrezhaa mu glavata
za pendeset liri,
odnesoa ja vo Kostur,
bakshish na despotot.

Kolku zhalno, sramno esti
za grchkiot despot,
shcho go plate dzverot Kote
da zakoli Lazo.

Aj da kazheme: „Bog da prosti
Lazo Poptrajkov“!
Prviot i najgolemiot
kosturski nachalnik.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6337
Rating: 4.2 from 10 votes