Се собрале комитите

Se sobrale komitite

Се собрале комитите

Се собрале комитите,
ќе ми одат в Суво поле.
Напред оди војводата,
војводата Јордан Пиперка.

Ќе ми фаќаат метеризи,
ќе го чекат Алил паша,
што ја грабил руса Стојна,
руса Стојна од Мало Церско.

Проговара војводата:
- Ај да слеземе долу в Брезово,
да го венчаме Алил паша
за невеста остра сабја.

Забелешка: „метеризи“ е турски збор, кој значи „заседи“.

Se sobrale komitite

Se sobrale komitite,
kje mi odat v Suvo pole.
Napred odi vojvodata,
vojvodata Jordan Piperka.

Kje mi fakjaat meterizi,
kje go chekat Alil pasha,
shto ja grabil rusa Stojna,
rusa Stojna od Malo Cersko.

Progovara vojvodata:
- Aj da slezeme dolu v Brezovo,
da go venchame Alil pasha
za nevesta ostra sabja.

Zabeleshka: „meterizi“ e turski zbor, koj znachi „zasedi“.Date added: 13.08.2009
Popularity: 11382
Rating: 4.29 from 35 votes