Сокол ми лета високо

Sokol mi leta visoko

Сокол ми лета високо

Сокол ми лета високо,
мори девојко,
сокол ми лета високо.
Над таја града Кукуша,
мори девојко,
над таја града Кукуша.

Над делчевите дворови,
мори девојко,
над делчевите дворови.
Делчево либе убаво,
мори девојко,
делчево либе убаво.

Рамни дворови метеше,
мори девојко,
рамни доворови метеше.
И дробни солзи ронеше,
мори девојко,
и дробни солзи ронеше.

Дека је Гоце загинал,
мори девојко,
дека е Гоце загинал.
Во тоа село Баница,
мори девојко.
за жална Македонија.

Sokol mi leta visoko

Sokol mi leta visoko,
mori devojko,
sokol mi leta visoko.
Nad taja grada Kukusha,
mori devojko,
nad taja grada Kukusha.

Nad delchevite dvorovi,
mori devojko,
nad delchevite dvorovi.
Delchevo libe ubavo,
mori devojko,
delchevo libe ubavo.

Ramni dvorovi meteshe,
mori devojko,
ramni dovorovi meteshe.
I drobni solzi roneshe,
mori devojko,
i drobni solzi roneshe.

Deka je Goce zaginal,
mori devojko,
deka e Goce zaginal.
Vo toa selo Banica,
mori devojko.
za zhalna Makedonija.Date added: 13.08.2009
Popularity: 8613
Rating: 4.72 from 18 votes