Ај, в Македонија глас се слуша

Aj, v Makedonija glas se slusha

Ај, в Македонија глас се слуша

Ај, в Македонија глас се слуша
од нејзини синови.

Ај, душманите побеснале,
колат, бесат сè на ред.

Ај, вие браќа Македонци,
вие славни јунаци.
Алово знаме да развејме
над македонски долини.

Ај, на знаме е напишано:
„Слобода или смрт”.

Ај, нека чует и Европа,
народот се разбуди.

Ај, Македонец не се плаши
од душмански јатаган.
Ај, како лавот тој се фрла
среде војска и јатаган.

Aj, v Makedonija glas se slusha

Aj, v Makedonija glas se slusha
od nejzini sinovi.

Aj, dushmanite pobesnale,
kolat, besat sè na red.

Aj, vie brakja Makedonci,
vie slavni junaci.
Alovo zname da razvejme
nad makedonski dolini.

Aj, na zname e napishano:
„Sloboda ili smrt”.

Aj, neka chuet i Evropa,
narodot se razbudi.

Aj, Makedonec ne se plashi
od dushmanski jatagan.
Aj, kako lavot toj se frla
srede vojska i jatagan.Date added: 28.10.2009
Popularity: 6822
Rating: 4.43 from 7 votes