Еј севдалино, еј малој моме

Ej sevdalino, ej maloj mome

Еј севдалино, еј малој моме

Еј севдалино, еј меанџике
отвори ладна меана
ти да ме служиш,
ти да ме служиш,
бела љута ракија.

Рефрен:
Севдо ле оган душата ми гори
по твојта снага убава. [х2]

Еј севдалино, еј меанџике
елај до мене приседи,
ај ко да пијам,
ај ко да пијам
сакам да те милувам.

Рефрен

Еј севдалино, еј меанџике
дали ќе дојдеш со мене
со мерак сакам, со тебе душо
се тебе да се ќердосам.

Рефрен

Еј севдалино, еј меанџике
дали ме сакаш кажи ми,
ако ме неќеш,
ако ме неќеш
дај ми уште ракија.

Рефрен

Ej sevdalino, ej maloj mome

Ej sevdalino, ej meandzhike
otvori ladna meana
ti da me sluzhish,
ti da me sluzhish,
bela ljuta rakija.

Refren:
Sevdo le ogan dushata mi gori
po tvojta snaga ubava. [h2]

Ej sevdalino, ej meandzhike
elaj do mene prisedi,
aj ko da pijam,
aj ko da pijam
sakam da te miluvam.

Refren

Ej sevdalino, ej meandzhike
dali kje dojdesh so mene
so merak sakam, so tebe dusho
se tebe da se kjerdosam.

Refren

Ej sevdalino, ej meandzhike
dali me sakash kazhi mi,
ako me nekjesh,
ako me nekjesh
daj mi ushte rakija.

RefrenDate added: 28.10.2009
Popularity: 17689
Rating: 3.92 from 139 votes