Охрид, Охрид убав мил

Ohrid, Ohrid ubav mil

Охрид, Охрид убав мил

Охрид, Охрид убав мил,
ти за мене рај си бил.
Јас ќе одам далеку
не знам дал' ќе се вратам пак.

Езерото ми убаво,
јас со солзи го оставив.
Со кајчето од Вистера
во Албанија се најдов јас.

Збогум мајко, збогум веч
јас ќе одам далеку.
Јас ќе одам далеку
не знам дал' ќе се вратам пак.

Охрид, Охрид убав мил,
град на Климент, Самуил.

(Историја на песната)

Ohrid, Ohrid ubav mil

Ohrid, Ohrid ubav mil,
ti za mene raj si bil.
Jas kje odam daleku
ne znam dal' kje se vratam pak.

Ezeroto mi ubavo,
jas so solzi go ostaviv.
So kajcheto od Vistera
vo Albanija se najdov jas.

Zbogum majko, zbogum vech
jas kje odam daleku.
Jas kje odam daleku
ne znam dal' kje se vratam pak.

Ohrid, Ohrid ubav mil,
grad na Kliment, Samuil.

(Istorija na pesnata)Date added: 29.10.2009
Popularity: 12500
Rating: 4.14 from 57 votes