И таму е мојата родина

I tamu e mojata rodina

И таму е мојата родина

(Песна за Христо Узунов)

И таму е мојата родина
далеку Македонија,
јас сакам таму да загинам
а ти ме заб'рави за век.

И таму е мојта мајка
и таму има божји свет
јас сакам таму да загинам
ти ме заборави за век.

Не плачи мила мајко
не рони солзи крвави,
ако Христо Узунов падна
на врагот жив се не даде.

Сестрите нема да ми идат
на мојот гроб осамотен
и мајка нема да ми идат
да леит солзи за мене.

Не жали мила моја родино
и сите ви другари мој,
ако Христо Узунов падна
на врагот жив се не даде.

I tamu e mojata rodina

(Pesna za Hristo Uzunov)

I tamu e mojata rodina
daleku Makedonija,
jas sakam tamu da zaginam
a ti me zab'ravi za vek.

I tamu e mojta majka
i tamu ima bozhji svet
jas sakam tamu da zaginam
ti me zaboravi za vek.

Ne plachi mila majko
ne roni solzi krvavi,
ako Hristo Uzunov padna
na vragot zhiv se ne dade.

Sestrite nema da mi idat
na mojot grob osamoten
i majka nema da mi idat
da leit solzi za mene.

Ne zhali mila moja rodino
i site vi drugari moj,
ako Hristo Uzunov padna
na vragot zhiv se ne dade.Date added: 29.10.2009
Popularity: 9869
Rating: 4.5 from 42 votes