Помниш ли, либе Тодоро

Pomnish li, libe Todoro

Помниш ли, либе Тодоро

Помниш ли, либе Тодоро,
кога се двајца љубевме,
во чичовото градинче,
под чичовото маслинче?

На една гранка стоевме,
вишни си цреши зобевме,
лута си клетва дадовме,
кој првин ќе се ожени.

Кој првин ќе се ожени,
девет години да лежи,
девет постели да скапе
и на десетта да стане.

На сламка да се потпира
и таа тешка да му е,
од лист опинци да носи
и тие тешки да му се.

Од лешник вода да пие
и таа многу да му е,
низ прстен да се издене
и тиа широк да му е!

Pomnish li, libe Todoro

Pomnish li, libe Todoro,
koga se dvajca ljubevme,
vo chichovoto gradinche,
pod chichovoto maslinche?

Na edna granka stoevme,
vishni si creshi zobevme,
luta si kletva dadovme,
koj prvin kje se ozheni.

Koj prvin kje se ozheni,
devet godini da lezhi,
devet posteli da skape
i na desetta da stane.

Na slamka da se potpira
i taa teshka da mu e,
od list opinci da nosi
i tie teshki da mu se.

Od leshnik voda da pie
i taa mnogu da mu e,
niz prsten da se izdene
i tia shirok da mu e!Date added: 18.05.2010
Popularity: 9375
Rating: 4.53 from 17 votes