Синоќа дојдов од гурбет

Sinokja dojdov od gurbet

Синоќа дојдов од гурбет

Синоќа дојдов од гурбет, џанам,
змија ми влезе в' пазува.
- Подај ја, жено, раката, џанум,
да ми извадиш змијата!

- Без рака не останувам, мажу,
без тебе ќе си останам,
без рака не останувам, мажу,
без тебе ќе си останам.

- Подај ја, сестро, раката, џанум,
да ми извадиш змијата!
- Без рака не останувам, брату,
без тебе ќе си останам.

- Подај ја, мајко, раката, џанум,
да ми извадиш змијата!
- Без раце ќе си останам, синко,
без тебе не останувам.

Sinokja dojdov od gurbet

Sinokja dojdov od gurbet, dzhanam,
zmija mi vleze v' pazuva.
- Podaj ja, zheno, rakata, dzhanum,
da mi izvadish zmijata!

- Bez raka ne ostanuvam, mazhu,
bez tebe kje si ostanam,
bez raka ne ostanuvam, mazhu,
bez tebe kje si ostanam.

- Podaj ja, sestro, rakata, dzhanum,
da mi izvadish zmijata!
- Bez raka ne ostanuvam, bratu,
bez tebe kje si ostanam.

- Podaj ja, majko, rakata, dzhanum,
da mi izvadish zmijata!
- Bez race kje si ostanam, sinko,
bez tebe ne ostanuvam.Date added: 07.09.2011
Popularity: 5912
Rating: 4.13 from 8 votes