Гоце ми отиде во Солуна града

Goce mi otide vo Soluna grada

Гоце ми отиде во Солуна града

Гоце ми отиде во Солуна града,
во Солуна града, во ладна мејана.
Ми го служеше убава солунка,
убава девојка, лична Македонка.
Гоце ми беше многу угајлено,
чаша му стои полна со ракија.

Па го прашува убава солунка:
-Зошто си, бре Гоце, чаша не подигаш?
Дали ти е, Гоце, пушка омрзнала,
или ти е, Гоце, сабја `рѓосала?
- Еј мори моме, убаво девојче,
штом ме прашаш, моме, право ќе ти кажам.
Сношти отидов во Кукуша града
и си поминав во Чучук маала,
там' си ја видов мојата мајка,
мојата мајка в' црно облечена.
Мојата мајка живо ме жали,
мене ме жали за мојата младост.

Мојот стари татко небричен оди,
мене живо жали за мојата младост,
моите браќа нагани си стегат,
в планина ќе одат, борба да водат,
борба да водат за Македонија,
за Македонија да ја ослободат.

Goce mi otide vo Soluna grada

Goce mi otide vo Soluna grada,
vo Soluna grada, vo ladna mejana.
Mi go sluzheshe ubava solunka,
ubava devojka, lichna Makedonka.
Goce mi beshe mnogu ugajleno,
chasha mu stoi polna so rakija.

Pa go prashuva ubava solunka:
-Zoshto si, bre Goce, chasha ne podigash?
Dali ti e, Goce, pushka omrznala,
ili ti e, Goce, sabja `rgjosala?
- Ej mori mome, ubavo devojche,
shtom me prashash, mome, pravo kje ti kazham.
Snoshti otidov vo Kukusha grada
i si pominav vo Chuchuk maala,
tam' si ja vidov mojata majka,
mojata majka v' crno oblechena.
Mojata majka zhivo me zhali,
mene me zhali za mojata mladost.

Mojot stari tatko nebrichen odi,
mene zhivo zhali za mojata mladost,
moite brakja nagani si stegat,
v planina kje odat, borba da vodat,
borba da vodat za Makedonija,
za Makedonija da ja oslobodat.Date added: 17.11.2013
Popularity: 2879
Rating: 4.42 from 12 votes