Урва Фанка

Urva Fanka

Урва Фанка

Урва Фанка, урва Фанка по полето,
урва Фанка, ој леле, по полето,
да собери, да собери црно грозје,
да собере, оф леле, црно грозје,
црно грозје, црно грозје лисечина,
црно грозје, ој леле, лисечина.

Ми ја фати, ми ја фати падарчето,
ми ја фати, ој леле, падарчето:
- Таксај Фанке, таксај Фанке што ќе таксаш,
таксај Фанке, ој леле, што ќе таксаш.
- Таксана е, таксана е пендолира,
таксана е, ој леле, пендолира.

- Не ти сакам, не ти сакам пендолира,
не ти сакам, ој леле, пендолира,
тук' ти сакам, тук' ти сакам бело лице,
тук' ти сакам, ој леле, црни очи!

Urva Fanka

Urva Fanka, urva Fanka po poleto,
urva Fanka, oj lele, po poleto,
da soberi, da soberi crno grozje,
da sobere, of lele, crno grozje,
crno grozje, crno grozje lisechina,
crno grozje, oj lele, lisechina.

Mi ja fati, mi ja fati padarcheto,
mi ja fati, oj lele, padarcheto:
- Taksaj Fanke, taksaj Fanke shto kje taksash,
taksaj Fanke, oj lele, shto kje taksash.
- Taksana e, taksana e pendolira,
taksana e, oj lele, pendolira.

- Ne ti sakam, ne ti sakam pendolira,
ne ti sakam, oj lele, pendolira,
tuk' ti sakam, tuk' ti sakam belo lice,
tuk' ti sakam, oj lele, crni ochi!Date added: 31.03.2009
Popularity: 8463
Rating: 4.04 from 23 votes