Седнал Марко малку да вечера

Sednal Marko malku da vechera

Седнал Марко малку да вечера

Еј, седнал Марко малку да вечера,
на вечера три абера дошле:
еден абер краља од Будима,
да му венча, Марко, мила сина.

Еј, други абер од Костура града:
да му крсти Марко до два сина.
Трети абер од Стамбола града:
цар го кани на крвава војна.

Еј, па ја праша Марко стара мајка:
- Кажи мајко каде јас да одам,
тебе мајко јас ќе те послушам?

Еј одговара Евросима мајка:
- Ако идеш Марко на венчавка,
на венчавка идеш на веселба,
на крштевка идеш на побожност.

Еј, иди сине во Стамбол на војна,
ако сакаш себап да направиш.
Ја послуша, Марко, стара мајка,
си отиде на крвава војна.

Sednal Marko malku da vechera

Ej, sednal Marko malku da vechera,
na vechera tri abera doshle:
eden aber kralja od Budima,
da mu vencha, Marko, mila sina.

Ej, drugi aber od Kostura grada:
da mu krsti Marko do dva sina.
Treti aber od Stambola grada:
car go kani na krvava vojna.

Ej, pa ja prasha Marko stara majka:
- Kazhi majko kade jas da odam,
tebe majko jas kje te poslusham?

Ej odgovara Evrosima majka:
- Ako idesh Marko na venchavka,
na venchavka idesh na veselba,
na krshtevka idesh na pobozhnost.

Ej, idi sine vo Stambol na vojna,
ako sakash sebap da napravish.
Ja poslusha, Marko, stara majka,
si otide na krvava vojna.



Date added: 06.09.2014
Popularity: 2460
Rating: 4.6 from 5 votes