Што кучиња лајат, моме Елено

Shto kuchinja lajat, mome Eleno

Што кучиња лајат, моме Елено

Што кучиња лајат, мори моме Елено,
кучиња лајат, лоши луѓе идат,
лоши луѓе идат, брата ти го тражат.
- Кажи го, кажи мори, моме Елено,
кажи го, кажи, брата ти Донча,
кажи го, кажи, брата ти Донча.

Ако не го кажеш, мори, моме Елено,
ќе ти исечеме таjа руса коса,
ќе ти извадиме тија црни очи.
Коси ѝ секоја, џанам, брата не кажува:
- Брат ми е Дончо у деда на гости,
брат ми е Дончо у деда на гости.

- Кажи го, кажи, мори моме Елено,
кажи го, кажи, брата ти Донча,
ако не го кажеш, ќе ти исечеме.
Ќе ти исечеме, мори моме Елено,
ќе ти исечеме раце до рамена,
ќе ти исечеме нозе до колена.

Нозе ѝ скршија џанам, раце ѝ секоја,
раце ѝ секоја, брата не кажува:
- Брат ми е Дончо, у деда на гости.
Лена оставија џанам, жена му фатија:
- Кажи го, кажи млада Дончевице,
кажи го, кажи, мажа ти Донча.

Кажи го, кажи млада Дончевице,
кажи го, кажи, мажа ти Донча,
ако не го кажеш, ќе ти заколеме.
Ако не го кажеш, мори млада Дончевице,
ќе ти заколеме това машко дете,
ќе ти заколеме това машко дете.
- Дете не колите, море клети арамии,
маж ми е Дончо, доле во избата,
доле во избата, у средна фучија.


Забелешка: „фучија“ значи буре, бочва. 

Shto kuchinja lajat, mome Eleno

Shto kuchinja lajat, mori mome Eleno,
kuchinja lajat, loshi lugje idat,
loshi lugje idat, brata ti go trazhat.
- Kazhi go, kazhi mori, mome Eleno,
kazhi go, kazhi, brata ti Doncha,
kazhi go, kazhi, brata ti Doncha.

Ako ne go kazhesh, mori, mome Eleno,
kje ti isecheme taja rusa kosa,
kje ti izvadime tija crni ochi.
Kosi ì sekoja, dzhanam, brata ne kazhuva:
- Brat mi e Doncho u deda na gosti,
brat mi e Doncho u deda na gosti.

- Kazhi go, kazhi, mori mome Eleno,
kazhi go, kazhi, brata ti Doncha,
ako ne go kazhesh, kje ti isecheme.
Kje ti isecheme, mori mome Eleno,
kje ti isecheme race do ramena,
kje ti isecheme noze do kolena.

Noze ì skrshija dzhanam, race ì sekoja,
race ì sekoja, brata ne kazhuva:
- Brat mi e Doncho, u deda na gosti.
Lena ostavija dzhanam, zhena mu fatija:
- Kazhi go, kazhi mlada Donchevice,
kazhi go, kazhi, mazha ti Doncha.

Kazhi go, kazhi mlada Donchevice,
kazhi go, kazhi, mazha ti Doncha,
ako ne go kazhesh, kje ti zakoleme.
Ako ne go kazhesh, mori mlada Donchevice,
kje ti zakoleme tova mashko dete,
kje ti zakoleme tova mashko dete.
- Dete ne kolite, more kleti aramii,
mazh mi e Doncho, dole vo izbata,
dole vo izbata, u sredna fuchija.


Zabeleshka: „fuchija“ znachi bure, bochva. Date added: 06.09.2014
Popularity: 3103
Rating: 4.55 from 11 votes