Стојан заправил воденица

Stojan zapravil vodenica

Стојан заправил воденица

Стојан запраил воденица,
на Крива Река, Крива Паланка,
пусти му пари не стигаат,
па на невеста ѝ вели:
- Русо ле, млада невесто,
утре да станеш порано,
убаво да се промениш,
поубаво да се наружиш.

Утре е Света Недела,
во Паланка е панаѓур,
тебе да те Русо продадам,
воденицата да си доправам.
Русо ле, млада невесто,
утре да станеш порано,
убаво да се промениш,
поубави пари да земам.

Руса на Стојан говори:
- Стојане, мили стопане,
зошто да ме Стојан продадеш,
нели сум лична и работна?
- Убава си ми, работна,
ама немаш лулка над глава,
си немаш лулка над глава,
и во лулка машко детенце.

Stojan zapravil vodenica

Stojan zaprail vodenica,
na Kriva Reka, Kriva Palanka,
pusti mu pari ne stigaat,
pa na nevesta ì veli:
- Ruso le, mlada nevesto,
utre da stanesh porano,
ubavo da se promenish,
poubavo da se naruzhish.

Utre e Sveta Nedela,
vo Palanka e panagjur,
tebe da te Ruso prodadam,
vodenicata da si dopravam.
Ruso le, mlada nevesto,
utre da stanesh porano,
ubavo da se promenish,
poubavi pari da zemam.

Rusa na Stojan govori:
- Stojane, mili stopane,
zoshto da me Stojan prodadesh,
neli sum lichna i rabotna?
- Ubava si mi, rabotna,
ama nemash lulka nad glava,
si nemash lulka nad glava,
i vo lulka mashko detence.Date added: 06.09.2014
Popularity: 2501
Rating: 4.11 from 9 votes