Таму долу Битола

Tamu dolu Bitola

Таму долу Битола

Таму долу Битола, кај што Драгор тече,
мајка жали и плаче, од утро до вечер,
мајка жали и плаче, од утро до вечер.
- Дигни ми се пиленце, стани чедо мило,
дарови ми те чекаат и прво венчило,
дарови ми те чекаат и прво венчило.

- Ти ме мајко омажи, мене не ме праша,
ете ти го, сакај го него место мене,
ете ти го, сега него место мене.
Јас не сум го сакала, па сум се убила,
ништо мајко на светот не бива со сила,
ништо мајко на светот не бива со сила.

Ти ме мајко омажи, мене не ме праша,
ете ти го, сега него место мене,
ете ти го, сега него место мене.
Мајка зеде ноженце, во срце го забоде,
Пелистер се расплака, дробни солзи пролеја,
Битола се расплака, дробни солзи пролеја.

Tamu dolu Bitola

Tamu dolu Bitola, kaj shto Dragor teche,
majka zhali i plache, od utro do vecher,
majka zhali i plache, od utro do vecher.
- Digni mi se pilence, stani chedo milo,
darovi mi te chekaat i prvo venchilo,
darovi mi te chekaat i prvo venchilo.

- Ti me majko omazhi, mene ne me prasha,
ete ti go, sakaj go nego mesto mene,
ete ti go, sega nego mesto mene.
Jas ne sum go sakala, pa sum se ubila,
nishto majko na svetot ne biva so sila,
nishto majko na svetot ne biva so sila.

Ti me majko omazhi, mene ne me prasha,
ete ti go, sega nego mesto mene,
ete ti go, sega nego mesto mene.
Majka zede nozhence, vo srce go zabode,
Pelister se rasplaka, drobni solzi proleja,
Bitola se rasplaka, drobni solzi proleja.Date added: 06.09.2014
Popularity: 3593
Rating: 4.17 from 12 votes