Што си толку, Лено, гајлелија

Shto si tolku, Leno, gajlelija

Што си толку, Лено, гајлелија

- Што си толку, Лено, гајлелија,
гајлелија Лено, мераклија, аман,
со главата, Лено, преврзана?
Дали мајка, Лено, ти е болна,
или браќа, Лено, ти се болни, аман,
или сестра, Лено, ти умрела?

- Ниту мајка, Климе, ми е болна,
шест недели, Климе, болна лежам, аман,
ти не дојде, Климе, да ме видиш.
Ти не дојде, Климе, да ме видиш,
понадица, Климе, да донесиш, аман,
понадица, Климе, жолта дуња.

- Дојдов, дојдов Лено, до портата,
ме сретнаја, Лено, твојте браќа аман,
ми рекоја, Лено, си оздравела.
Моли бога, Лено, и господа,
Ставре да си оди Америка, аман,
да работи, Ставре, во фабрика.

Тогаш ние, Лено, ќе се зејме,
голем живот, Лено, ќе живејме, аман,
со јадење, Лено, со пиење.


# # # (Друга верзија) # # #


- Што си толку гајлелија,
а бре лудо младо,
гајлелија, мераклија,
глава преврзано?

- Как да не сум гајлелија,
а бре лудо младо,
шест недели болна лежам,
при мене не дојде?

Понудица да донесеш,
а бре лудо младо,
понудица, жолта дуња
и тиквешко грозје.

- Си отидов на нивата,
а бре лудо младо
дрво има, дуња нема,
понуда не носам,
лозје има, грозје нема,
понуда не носам.

Shto si tolku, Leno, gajlelija

- Shto si tolku, Leno, gajlelija,
gajlelija Leno, meraklija, aman,
so glavata, Leno, prevrzana?
Dali majka, Leno, ti e bolna,
ili brakja, Leno, ti se bolni, aman,
ili sestra, Leno, ti umrela?

- Nitu majka, Klime, mi e bolna,
shest nedeli, Klime, bolna lezham, aman,
ti ne dojde, Klime, da me vidish.
Ti ne dojde, Klime, da me vidish,
ponadica, Klime, da donesish, aman,
ponadica, Klime, zholta dunja.

- Dojdov, dojdov Leno, do portata,
me sretnaja, Leno, tvojte brakja aman,
mi rekoja, Leno, si ozdravela.
Moli boga, Leno, i gospoda,
Stavre da si odi Amerika, aman,
da raboti, Stavre, vo fabrika.

Togash nie, Leno, kje se zejme,
golem zhivot, Leno, kje zhivejme, aman,
so jadenje, Leno, so pienje.


# # # (Druga verzija) # # #


- Shto si tolku gajlelija,
a bre ludo mlado,
gajlelija, meraklija,
glava prevrzano?

- Kak da ne sum gajlelija,
a bre ludo mlado,
shest nedeli bolna lezham,
pri mene ne dojde?

Ponudica da donesesh,
a bre ludo mlado,
ponudica, zholta dunja
i tikveshko grozje.

- Si otidov na nivata,
a bre ludo mlado
drvo ima, dunja nema,
ponuda ne nosam,
lozje ima, grozje nema,
ponuda ne nosam.Date added: 15.09.2014
Popularity: 4216
Rating: 4.6 from 5 votes