Имала мајка мила сина

Imala majka mila sina

Имала мајка мила сина

Имала мајка мила сина
и ја праќа на даскала,
да ми учи бела книга,
бела книга, црно писмо.

Ивчекало и в' година
и многу годиници.
Давај пари!


Забелешка: песната е дел од народните обичаи во Струшка Малесија. 

Imala majka mila sina

Imala majka mila sina
i ja prakja na daskala,
da mi uchi bela kniga,
bela kniga, crno pismo.

Ivchekalo i v' godina
i mnogu godinici.
Davaj pari!


Zabeleshka: pesnata e del od narodnite obichai vo Strushka Malesija. Date added: 16.09.2014
Popularity: 2674
Rating: 3.8 from 5 votes