Шета Ѓуро по чаршија

Sheta Gjuro po charshija

Шета Ѓуро по чаршија

Шета Ѓуро по чаршија,
нит' купуват, нит' продават.
Раце држит во џепови,
полни му се урубии,
гројзе најде, гројзе купи
и го зави в' бела риза.

Тргна дома да си оди,
оде, оде до пола сата,
седна гројзе да го зоба.
- Не сум гројзе за зобање,
тук' сум мома за љубење!

И ја фати за рачица,
води, води дури дома:
- На ти мајко одменица.

Sheta Gjuro po charshija

Sheta Gjuro po charshija,
nit' kupuvat, nit' prodavat.
Race drzhit vo dzhepovi,
polni mu se urubii,
grojze najde, grojze kupi
i go zavi v' bela riza.

Trgna doma da si odi,
ode, ode do pola sata,
sedna grojze da go zoba.
- Ne sum grojze za zobanje,
tuk' sum moma za ljubenje!

I ja fati za rachica,
vodi, vodi duri doma:
- Na ti majko odmenica.Date added: 16.09.2014
Popularity: 2192
Rating: 2.5 from 2 votes