Седнал ми Џемо

Sednal mi Dzhemo

Седнал ми Џемо

Седнал ми Џемо, слободен Џемо,
во таја нива орница,
во таја нива орница, Џемо,
под таја круша летница.

Мајка му дојде на Џемо, аман
и на Џемо збор му прозбори:
- Не седи Џемо, слободен Џемо,
слободен Џемо, распашан.

Не ни е мирна година Џемо,
каури глава кренале,
каури глава кренале, Џемо,
излегол Мицко војвода.

Излегол Мицко војвода, џанам,
со дванаесет другари,
излегол Мицко војвода џанам,
со дванаесет комити.

- Дејгиди мајко, будала џанам,
каурска сабја не сечи,
каурска сабја не сечи, мајко,
каурска пушка не дупи.

Уште ни зборот не го дорече,
пукна ми пушка од гора,
пукна ми пушка од гора џанам,
Џемо ја ми го ранија.

Џемота ми го ранија џанам,
в' десната нога колено,
в' десната нога колено џанам,
в' левата страна срцето.


Забелешка: Песната ја опишува ликвидацијата на Џемаил Ага, која војводата Мицко Крстевски - Поречки (1855 - 1909) ја извел во одмазда.

Sednal mi Dzhemo

Sednal mi Dzhemo, sloboden Dzhemo,
vo taja niva ornica,
vo taja niva ornica, Dzhemo,
pod taja krusha letnica.

Majka mu dojde na Dzhemo, aman
i na Dzhemo zbor mu prozbori:
- Ne sedi Dzhemo, sloboden Dzhemo,
sloboden Dzhemo, raspashan.

Ne ni e mirna godina Dzhemo,
kauri glava krenale,
kauri glava krenale, Dzhemo,
izlegol Micko vojvoda.

Izlegol Micko vojvoda, dzhanam,
so dvanaeset drugari,
izlegol Micko vojvoda dzhanam,
so dvanaeset komiti.

- Dejgidi majko, budala dzhanam,
kaurska sabja ne sechi,
kaurska sabja ne sechi, majko,
kaurska pushka ne dupi.

Ushte ni zborot ne go doreche,
pukna mi pushka od gora,
pukna mi pushka od gora dzhanam,
Dzhemo ja mi go ranija.

Dzhemota mi go ranija dzhanam,
v' desnata noga koleno,
v' desnata noga koleno dzhanam,
v' levata strana srceto.


Zabeleshka: Pesnata ja opishuva likvidacijata na Dzhemail Aga, koja vojvodata Micko Krstevski - Porechki (1855 - 1909) ja izvel vo odmazda.Date added: 04.10.2014
Popularity: 3275
Rating: 4 from 5 votes