Песна за Самуил

Pesna za Samuil

Песна за Самуил

Самуиле, цар македонски,
оздола иде твојата војска,
право иде во Могила.
Во Могила, кон калето,
кон тврдината, право кај тебе.

Леле, леле Самуиле,
целата војска ти ослепела,
езерото се разбесна,
а небото се затемна,
старо и младо се расплака.

- Ој ти војско, моја војско,
верна ми беше и одана,
се бореше, победуваше.
Јас не можам ослепени
да ве гледам и умирам.

Еден војник проговара:
- Нашите деца ќе пораснат,
ќе се борат за слобода.
За слобода, за Македонија,
наша лична татковина. 

Pesna za Samuil

Samuile, car makedonski,
ozdola ide tvojata vojska,
pravo ide vo Mogila.
Vo Mogila, kon kaleto,
kon tvrdinata, pravo kaj tebe.

Lele, lele Samuile,
celata vojska ti oslepela,
ezeroto se razbesna,
a neboto se zatemna,
staro i mlado se rasplaka.

- Oj ti vojsko, moja vojsko,
verna mi beshe i odana,
se boreshe, pobeduvashe.
Jas ne mozham oslepeni
da ve gledam i umiram.

Eden vojnik progovara:
- Nashite deca kje porasnat,
kje se borat za sloboda.
Za sloboda, za Makedonija,
nasha lichna tatkovina. Date added: 06.10.2014
Popularity: 7479
Rating: 4.4 from 40 votes