Врати се, бела Марија

Vrati se, bela Marija

Врати се, бела Марија

Жолти лисја паѓаат само за тебе,
животот ќе е приказна штом си крај мене.
Врати се, бела Марија, врати се, ако ти останав драг.
Жолтите лисја, Марија, шепотат само за љубовта пак.
Врати се, бела Марија, врати се, како што замина ти,
твојата љубов, Марија, само што блесна и веднаш се скри.

Повторно се раѓаат река спомени,
лисјата си паѓаат многу години.
Врати се, бела Марија, врати се, ако ти останав драг.
Жолтите лисја, Марија, шепотат само за љубовта пак.
Врати се, бела Марија, врати се, како што замина ти,
твојата љубов, Марија, само што блесна и веднаш се скри.

Долги тажни дождови врнат за мене,
едни очи бескрајно плачат за тебе.
Врати се, бела Марија, врати се, ако ти останав драг.
Жолтите лисја, Марија, шепотат само за љубовта пак.
Врати се, бела Марија, врати се, како што замина ти,
твојата љубов, Марија, само што блесна и веднаш се скри.

Vrati se, bela Marija

Zholti lisja pagjaat samo za tebe,
zhivotot kje e prikazna shtom si kraj mene.
Vrati se, bela Marija, vrati se, ako ti ostanav drag.
Zholtite lisja, Marija, shepotat samo za ljubovta pak.
Vrati se, bela Marija, vrati se, kako shto zamina ti,
tvojata ljubov, Marija, samo shto blesna i vednash se skri.

Povtorno se ragjaat reka spomeni,
lisjata si pagjaat mnogu godini.
Vrati se, bela Marija, vrati se, ako ti ostanav drag.
Zholtite lisja, Marija, shepotat samo za ljubovta pak.
Vrati se, bela Marija, vrati se, kako shto zamina ti,
tvojata ljubov, Marija, samo shto blesna i vednash se skri.

Dolgi tazhni dozhdovi vrnat za mene,
edni ochi beskrajno plachat za tebe.
Vrati se, bela Marija, vrati se, ako ti ostanav drag.
Zholtite lisja, Marija, shepotat samo za ljubovta pak.
Vrati se, bela Marija, vrati se, kako shto zamina ti,
tvojata ljubov, Marija, samo shto blesna i vednash se skri.Date added: 25.10.2014
Popularity: 10221
Rating: 4.05 from 20 votes