Чиво е ова девојче

Chivo e ova devojche

Чиво е ова девојче

Чиво е ова девојче,
што рано оди на вода
со две стомни шарени,
со два ибрика стребрени?

- Невесто, око калешо,
што кротко одиш на вода,
дали ти тежат стомните
или ти тежи стреброто?

Забелешка: песната е дел од свадбарските обичаи во Струшка Малесија.

Chivo e ova devojche

Chivo e ova devojche,
shto rano odi na voda
so dve stomni shareni,
so dva ibrika strebreni?

- Nevesto, oko kalesho,
shto krotko odish na voda,
dali ti tezhat stomnite
ili ti tezhi strebroto?

Zabeleshka: pesnata e del od svadbarskite obichai vo Strushka Malesija.Date added: 31.10.2014
Popularity: 2374
Rating: 3 from 1 votes