Летоечка песна

Letoechka pesna

Летоечка песна

Недо, бела Недо,
ти излези во дворје,
сеир да гледаме,
сеир мие да гледаме.

Над Солунско поле
два орла се бијат,
црни крви од нив течат,
поле се подвирило.

Поле се подвирило,
до темни зандани,
во зандани лежит
Дојчин добар јунак.

На колено држит
пиле шарен глагол,
на колено држит
и на пиле тој му зборвит:

- Не те ранам што си лепо,
тук' те ранам да те пратам
на мој далечен вилает.
Ти да видиш, пиле мое,
која доба е на мој вилает,
дал' Велигден, ил' Петровден,
ил' Петровден, ил' Крстовден,
или пак сега е Божиќ.

Ако е пиле Велигден,
ти да ми донесиш
две јајца црвени.
Ако е пиле Петровден,
ти да ми донесиш
две грнци кисело млеко. 

Ако е пиле Крстовден,
ти да ми донесиш
два грозда румени.
Ако е пиле Божиќ
ти да ми донесиш
до две грутки снегој
од мој далечен вилает. 

Letoechka pesna

Nedo, bela Nedo,
ti izlezi vo dvorje,
seir da gledame,
seir mie da gledame.

Nad Solunsko pole
dva orla se bijat,
crni krvi od niv techat,
pole se podvirilo.

Pole se podvirilo,
do temni zandani,
vo zandani lezhit
Dojchin dobar junak.

Na koleno drzhit
pile sharen glagol,
na koleno drzhit
i na pile toj mu zborvit:

- Ne te ranam shto si lepo,
tuk' te ranam da te pratam
na moj dalechen vilaet.
Ti da vidish, pile moe,
koja doba e na moj vilaet,
dal' Veligden, il' Petrovden,
il' Petrovden, il' Krstovden,
ili pak sega e Bozhikj.

Ako e pile Veligden,
ti da mi donesish
dve jajca crveni.
Ako e pile Petrovden,
ti da mi donesish
dve grnci kiselo mleko. 

Ako e pile Krstovden,
ti da mi donesish
dva grozda rumeni.
Ako e pile Bozhikj
ti da mi donesish
do dve grutki snegoj
od moj dalechen vilaet. Date added: 31.10.2014
Popularity: 2063
Rating: 3.5 from 2 votes