Песна за Ѓорѓи Сугаре

Pesna za Gjorgji Sugare

Песна за Ѓорѓи Сугаре

Ајде пак се слуша од Мариово
плач од народот:
- Каде си Ѓорѓи сега да дојдеш,
да нè куртулиш од тие турски,
турски аскери, од јаничари?

Ајде ми извикна Ѓорѓи Сугаре,
ем одговори:
- Сега за скоро јас ќе пристигнам,
да ве куртулам,
со мојта чета верни комити,
сè одбор јунаци!

Ај бог да го бие клетиот шпиун
Петре Лигушот,
што го предаде славниот војвода
Ѓорѓи Сугарев.
Бојот започна над Паралово,
кај манастирот.

Ајде ми изгина целата дружина
в' борба нерамна,
тогај извади наган револвер
Ѓорѓи Сугаре,
самиот крвта си ја пролеа,
за Македонија.

Pesna za Gjorgji Sugare

Ajde pak se slusha od Mariovo
plach od narodot:
- Kade si Gjorgji sega da dojdesh,
da nè kurtulish od tie turski,
turski askeri, od janichari?

Ajde mi izvikna Gjorgji Sugare,
em odgovori:
- Sega za skoro jas kje pristignam,
da ve kurtulam,
so mojta cheta verni komiti,
sè odbor junaci!

Aj bog da go bie kletiot shpiun
Petre Ligushot,
shto go predade slavniot vojvoda
Gjorgji Sugarev.
Bojot zapochna nad Paralovo,
kaj manastirot.

Ajde mi izgina celata druzhina
v' borba neramna,
togaj izvadi nagan revolver
Gjorgji Sugare,
samiot krvta si ja prolea,
za Makedonija.Date added: 02.12.2014
Popularity: 3922
Rating: 4.45 from 11 votes