Кој ти го тури, жено

Koj ti go turi, zheno

Кој ти го тури, жено

Кој ти го тури, жено, кој ти го тури,
кој ти го тури жено, името твое?
- Кумот ми го тури, мажу, кумот ми го тури,
кумот ми го тури мажу, името мое.

Голем ти беше, мажу, голем ти беше,
голем ти беше мажу, меракот по мене.
- Мала ти беше, жено, мала ти беше,
мала ти беше жено, љубовта твоја.

Дебел ти беше, мажу, дебел ти беше,
дебел ти беше мажу, зимскиот капут.
- Тесна ти беше, жено, тесна ти беше,
тесна ти беше жено, десната чевла.

Не си го ставај, жено, не си го ставај,
не си го ставај жено, капчето на глава!
- Не ми ја фаќај, мажу, не ми ја фаќај,
не ми ја фаќај мажу, новата фризура.

Koj ti go turi, zheno

Koj ti go turi, zheno, koj ti go turi,
koj ti go turi zheno, imeto tvoe?
- Kumot mi go turi, mazhu, kumot mi go turi,
kumot mi go turi mazhu, imeto moe.

Golem ti beshe, mazhu, golem ti beshe,
golem ti beshe mazhu, merakot po mene.
- Mala ti beshe, zheno, mala ti beshe,
mala ti beshe zheno, ljubovta tvoja.

Debel ti beshe, mazhu, debel ti beshe,
debel ti beshe mazhu, zimskiot kaput.
- Tesna ti beshe, zheno, tesna ti beshe,
tesna ti beshe zheno, desnata chevla.

Ne si go stavaj, zheno, ne si go stavaj,
ne si go stavaj zheno, kapcheto na glava!
- Ne mi ja fakjaj, mazhu, ne mi ja fakjaj,
ne mi ja fakjaj mazhu, novata frizura.Date added: 05.12.2014
Popularity: 5193
Rating: 3.8 from 10 votes