Врни се, врни либе Мариче

Vrni se, vrni libe Mariche

Врни се, врни либе Мариче

- Врни се, врни либе Мариче,
не иди ти со мен',
ај пред нас има најг'ста гора,
не мојш да преминеш.

- Јас ќе се сторам шарено пиле,
гора ќе прелетнам
и пак со тебе, либе ќе дојдам
и твоја ќе бидам.

- Врни се, врни либе Мариче,
не иди ти со мен',
ај пред нас има дл'бока река,
не мојш да препливаш.

- Ќе се претворам во риба мренка,
река ќе препливам
и пак со тебе либе ќе дојдам
и твоја ќе бидам. 

Vrni se, vrni libe Mariche

- Vrni se, vrni libe Mariche,
ne idi ti so men',
aj pred nas ima najg'sta gora,
ne mojsh da preminesh.

- Jas kje se storam shareno pile,
gora kje preletnam
i pak so tebe, libe kje dojdam
i tvoja kje bidam.

- Vrni se, vrni libe Mariche,
ne idi ti so men',
aj pred nas ima dl'boka reka,
ne mojsh da preplivash.

- Kje se pretvoram vo riba mrenka,
reka kje preplivam
i pak so tebe libe kje dojdam
i tvoja kje bidam. Date added: 12.12.2014
Popularity: 2631
Rating: 3.67 from 3 votes