Драганка ѓерѓеф везеше

Draganka gjergjef vezeshe

Драганка ѓерѓеф везеше

Драганка ѓерѓеф везеше
у таја бавча шарена,
на таја трева зелена,
до таја вода студена.

Ем везе Драга, ем пее,
славеј високо леташе
и си Драганка слушаше,
и си Драганка слушаше.

Пркна ми славеј, долета
до Драганка си кондиса
на Драганка ѝ продума,
на Драганка ѝ продума:

- Драганке, моме убаво,
ај да си облог ставиме,
кој кого ќе го натпее,
кој кого ќе го натпее.

Ако ме мене натпееш,
крилцата да ми одрежеш,
крилцата до раменцата,
крилцата до раменцата.

Ако те тебе натпеам,
косите да ти пресечам,
косите од руса глава,
косите од руса глава.

Драганка славеј натпеа,
славеј се милно молеше:
- Драганке моме убаво,
немој ми крилца одрежуј.

Немој ми крилца одрежуј,
јас ќе ти пеам, препевам,
на бел, на црвен трендафил,
на бел, на црвен трендафил.


-- (мариовска верзија) --

Славејче ми пее
на дрво маслинка,
Драгица убава
на пиле говори:

- Пиленце, славејче,
ќе се обложиме,
кој ќе натпееме.
Aко јас те натпеам
крилца ќе ти сечам,
крилца до раменца,
нозе до коленца.

Славејче пееше
на девет јазици,
со многу гласови,
Драга ја натпеја.

Draganka gjergjef vezeshe

Draganka gjergjef vezeshe
u taja bavcha sharena,
na taja treva zelena,
do taja voda studena.

Em veze Draga, em pee,
slavej visoko letashe
i si Draganka slushashe,
i si Draganka slushashe.

Prkna mi slavej, doleta
do Draganka si kondisa
na Draganka ì produma,
na Draganka ì produma:

- Draganke, mome ubavo,
aj da si oblog stavime,
koj kogo kje go natpee,
koj kogo kje go natpee.

Ako me mene natpeesh,
krilcata da mi odrezhesh,
krilcata do ramencata,
krilcata do ramencata.

Ako te tebe natpeam,
kosite da ti presecham,
kosite od rusa glava,
kosite od rusa glava.

Draganka slavej natpea,
slavej se milno moleshe:
- Draganke mome ubavo,
nemoj mi krilca odrezhuj.

Nemoj mi krilca odrezhuj,
jas kje ti peam, prepevam,
na bel, na crven trendafil,
na bel, na crven trendafil.


-- (mariovska verzija) --

Slavejche mi pee
na drvo maslinka,
Dragica ubava
na pile govori:

- Pilence, slavejche,
kje se oblozhime,
koj kje natpeeme.
Ako jas te natpeam
krilca kje ti secham,
krilca do ramenca,
noze do kolenca.

Slavejche peeshe
na devet jazici,
so mnogu glasovi,
Draga ja natpeja.Date added: 17.12.2014
Popularity: 2709
Rating: 3.43 from 7 votes