Кате, Катерина

Kate, Katerina

Кате, Катерина

Излези гулабице на прозорецот,
песна да ти испеам со другарите.
Песнава е љубовна, песна таговна,
слетај ми на дланките, да ти кажам сè.

Да ти кажам, дал' ќе веруваш,
Кате, Катерина, моме убаво,
дека си ми сè во животот,
Кате, Катерина, моја изгоро.

Дај ми да ги бакнам усните,
душава ми гори по нив, пустите,
да ти бакнам очи бадеми,
Кате, Катерина, сини ангели.

Катерина, Катерина,
тивко и без збор сношти замина.
Катерина, Катерина,
болка срцево ми го искина.

Биди мугра пролетна цвет што радува,
биди река немирна што разладува,
биди ми гулабице сенка, смири ме,
летни ми на градиве да ти кажам сè.

Да ти кажам, дал' ќе веруваш,
Кате, Катерина, моме убаво,
дека си ми сè во животот,
Кате, Катерина, моја изгоро.

Дај ми да ги бакнам усните,
душава ми гори по нив, пустите,
да ти бакнам очи бадеми,
Кате, Катерина, сини ангели.

Катерина, Катерина,
тивко и без збор сношти замина.
Катерина, Катерина,
болка срцево ми го искина. 

Kate, Katerina

Izlezi gulabice na prozorecot,
pesna da ti ispeam so drugarite.
Pesnava e ljubovna, pesna tagovna,
sletaj mi na dlankite, da ti kazham sè.

Da ti kazham, dal' kje veruvash,
Kate, Katerina, mome ubavo,
deka si mi sè vo zhivotot,
Kate, Katerina, moja izgoro.

Daj mi da gi baknam usnite,
dushava mi gori po niv, pustite,
da ti baknam ochi bademi,
Kate, Katerina, sini angeli.

Katerina, Katerina,
tivko i bez zbor snoshti zamina.
Katerina, Katerina,
bolka srcevo mi go iskina.

Bidi mugra proletna cvet shto raduva,
bidi reka nemirna shto razladuva,
bidi mi gulabice senka, smiri me,
letni mi na gradive da ti kazham sè.

Da ti kazham, dal' kje veruvash,
Kate, Katerina, mome ubavo,
deka si mi sè vo zhivotot,
Kate, Katerina, moja izgoro.

Daj mi da gi baknam usnite,
dushava mi gori po niv, pustite,
da ti baknam ochi bademi,
Kate, Katerina, sini angeli.

Katerina, Katerina,
tivko i bez zbor snoshti zamina.
Katerina, Katerina,
bolka srcevo mi go iskina. Date added: 24.01.2015
Popularity: 3300
Rating: 3.67 from 9 votes