Велешките ергени

Veleshkite ergeni

Велешките ергени

Велешките ергени
каде одат сал пејат,
по момите гледаат,
штом ги видат, ќе им свирнат
и со око ќе намигнат,
леле, леле што се убави.

А момите играат,
гајтан веѓи дигаат,
шега се подбиваат,
ситно, ситно оро вијат,
од ергени очи кријат,
леле, леле што се убави.

Стари дедо ми седнал,
од далеку ми гледа
и на баба ѝ вели:
- Елај бабо да те бацам,
ич со рака не те фаќам,
леле, леле што си убава!

Стара баба сал се мршти
и на дедо му вели:
- А бре старо будало,
пусти ѓавол ти навлегол,
сиот памет ти излегол,
леле, леле што си будала.

Veleshkite ergeni

Veleshkite ergeni
kade odat sal pejat,
po momite gledaat,
shtom gi vidat, kje im svirnat
i so oko kje namignat,
lele, lele shto se ubavi.

A momite igraat,
gajtan vegji digaat,
shega se podbivaat,
sitno, sitno oro vijat,
od ergeni ochi krijat,
lele, lele shto se ubavi.

Stari dedo mi sednal,
od daleku mi gleda
i na baba ì veli:
- Elaj babo da te bacam,
ich so raka ne te fakjam,
lele, lele shto si ubava!

Stara baba sal se mrshti
i na dedo mu veli:
- A bre staro budalo,
pusti gjavol ti navlegol,
siot pamet ti izlegol,
lele, lele shto si budala.Date added: 17.02.2015
Popularity: 3297
Rating: 4.33 from 12 votes