Ден денувам

Den denuvam

Ден денувам

(На Гоце Делчев)

Ден денувам - к'тишта потајни,
ноќ ноќувам - п'тишта незнајни.
Нeмам тато, ниту мама -
тато да ругае, мама да ридае...

Леле моја ти Пирин планино,
море црно цариградско вино.

С' враг врагувам - мера според мера,
с' благ благувам - вера зарад вера.
Немам братец, ни сестрица -
братец да ме фали, а сестра да жали...

Леле моја сабја халосија,
море љута одринска ракија.

Бог богува - нека си богува,
цар царува - века ли царува?
Немам либе, прва љубов,
мене да очек'ва и да ме оплак'ва...

Леле моја пушка огнебојка,
море тенка солунска девојка.


Забелешка: текстот е дело на поетот Пејо Јаворов (1878 - 1914), а е посветен на Гоце Делчев. Подоцна песната станала инспирација за бугарскиот игран филм „Мера според мера“ (1988 година), кој е адаптација на книгата „Литургија за Илинден“ од Слобода Бочварова.

Den denuvam

(Na Goce Delchev)

Den denuvam - k'tishta potajni,
nokj nokjuvam - p'tishta neznajni.
Nemam tato, nitu mama -
tato da rugae, mama da ridae...

Lele moja ti Pirin planino,
more crno carigradsko vino.

S' vrag vraguvam - mera spored mera,
s' blag blaguvam - vera zarad vera.
Nemam bratec, ni sestrica -
bratec da me fali, a sestra da zhali...

Lele moja sabja halosija,
more ljuta odrinska rakija.

Bog boguva - neka si boguva,
car caruva - veka li caruva?
Nemam libe, prva ljubov,
mene da ochek'va i da me oplak'va...

Lele moja pushka ognebojka,
more tenka solunska devojka.


Zabeleshka: tekstot e delo na poetot Pejo Javorov (1878 - 1914), a e posveten na Goce Delchev. Podocna pesnata stanala inspiracija za bugarskiot igran film „Mera spored mera“ (1988 godina), koj e adaptacija na knigata „Liturgija za Ilinden“ od Sloboda Bochvarova.Date added: 19.04.2015
Popularity: 4520
Rating: 4.82 from 11 votes