Јана е шума градила

Jana e shuma gradila

Јана е шума градила

Јана е шума градила, леле,
Јана е шума градила,
градила, градила.

До пладне шума градила, леле,
до пладне шума градила,
градила, градила.
Од пладне момци љубила, леле,
од пладне момци љубила,
љубила, љубила.

Оздола иде Илија, леле,
оздола иде Илија,
Илија делија.

- Ти моме, ти моме, ти лудо ли си,
ти моме, ти моме, ти лудо ли си ле?
Што љубиш, што мамиш, моето братче,
што љубиш, што мамиш, моето братче де?

Моето, моето братче Иванче,
моето, моето братче Иванче, де?
- Тој на мен', тој на мен', всичко купуваше,
тој на мен', тој на мен', всичко купуваше де.

На лице, на лице, лилце-белилце,
на усте, на усте, лилце-црвилце, де.


(друга верзија)


Јана е шума градила


Јана е шума градила, леле,
Јана е шума градила,
градила, леле, градила,
хеј, градила.

До обед шума градила, леле,
след обед момци љубила,
љубила, леле, љубила,
хеј, љубила.

Од долу иде Илија, леле,
на рамо носи ќускија,
ќускија, леле, ќускија,
хеј, ќускија.

И си на Јана говори, леле,
и си на Јана говори,
говори, леле, говори,
хеј, говори.

- Дај Јано да те целувнам, леле,
дај Јано да те целувнам,
целувнам, леле, целувнам,
хеј, целувнам.

- А бре, Илија, будала, леле,
тук' ли се мома целува,
целува, леле, целува,
хеј, целува?

Да идем долу в' селото, леле,
там' ќе дам да ме целувнеш,
целувнеш, леле, целувнеш,
хеј, целувнеш.

Слегоа долу в' селото, леле,
слегоа долу в' селото,
в' селото, леле, в' селото,
хеј, в' селото.

Јана на Иљо говори, леле,
- А бре, Илија, будала, леле,
будала, леле, будала,
хеј, будала.

Тук' ли се мома целува, леле,
тук' ли се мома целува,
целува, леле, целува,
хеј, целува?

Jana e shuma gradila

Jana e shuma gradila, lele,
Jana e shuma gradila,
gradila, gradila.

Do pladne shuma gradila, lele,
do pladne shuma gradila,
gradila, gradila.
Od pladne momci ljubila, lele,
od pladne momci ljubila,
ljubila, ljubila.

Ozdola ide Ilija, lele,
ozdola ide Ilija,
Ilija delija.

- Ti mome, ti mome, ti ludo li si,
ti mome, ti mome, ti ludo li si le?
Shto ljubish, shto mamish, moeto bratche,
shto ljubish, shto mamish, moeto bratche de?

Moeto, moeto bratche Ivanche,
moeto, moeto bratche Ivanche, de?
- Toj na men', toj na men', vsichko kupuvashe,
toj na men', toj na men', vsichko kupuvashe de.

Na lice, na lice, lilce-belilce,
na uste, na uste, lilce-crvilce, de.


(druga verzija)


Jana e shuma gradila


Jana e shuma gradila, lele,
Jana e shuma gradila,
gradila, lele, gradila,
hej, gradila.

Do obed shuma gradila, lele,
sled obed momci ljubila,
ljubila, lele, ljubila,
hej, ljubila.

Od dolu ide Ilija, lele,
na ramo nosi kjuskija,
kjuskija, lele, kjuskija,
hej, kjuskija.

I si na Jana govori, lele,
i si na Jana govori,
govori, lele, govori,
hej, govori.

- Daj Jano da te celuvnam, lele,
daj Jano da te celuvnam,
celuvnam, lele, celuvnam,
hej, celuvnam.

- A bre, Ilija, budala, lele,
tuk' li se moma celuva,
celuva, lele, celuva,
hej, celuva?

Da idem dolu v' seloto, lele,
tam' kje dam da me celuvnesh,
celuvnesh, lele, celuvnesh,
hej, celuvnesh.

Slegoa dolu v' seloto, lele,
slegoa dolu v' seloto,
v' seloto, lele, v' seloto,
hej, v' seloto.

Jana na Iljo govori, lele,
- A bre, Ilija, budala, lele,
budala, lele, budala,
hej, budala.

Tuk' li se moma celuva, lele,
tuk' li se moma celuva,
celuva, lele, celuva,
hej, celuva?Date added: 17.05.2015
Popularity: 3300
Rating: 3.73 from 11 votes