Од бога дадено

Od boga dadeno

Од бога дадено

Доста се делиме, доста страдаме,
кога за истото сите се бориме.
Кога, кога ќе се обединиме,
кога ли, кога, ние едно ќе бидиме?

Везден се мислам, везден се прашувам,
умот го губам, јас ќе изгорам.
Кога, кога ќе се обединиме,
кога ли, кога, ние едно ќе бидиме?

Крвта браќа вода не бидува,
сите сме ние крв македонска.
Кога, кога ќе се обединиме,
кога ли, кога, ние едно ќе бидиме? 

Od boga dadeno

Dosta se delime, dosta stradame,
koga za istoto site se borime.
Koga, koga kje se obedinime,
koga li, koga, nie edno kje bidime?

Vezden se mislam, vezden se prashuvam,
umot go gubam, jas kje izgoram.
Koga, koga kje se obedinime,
koga li, koga, nie edno kje bidime?

Krvta brakja voda ne biduva,
site sme nie krv makedonska.
Koga, koga kje se obedinime,
koga li, koga, nie edno kje bidime? Date added: 07.06.2015
Popularity: 2623
Rating: 4.73 from 11 votes