Не русај, прусај

Ne rusaj, prusaj

Не русај, прусај

Не русај, прусај,
пред мене, мори лепа,
не ми го гори срцето.
Стига е само горено, мори лепа,
горено, пепел сторено.

Лапка ќе фрла по тебе, мори лепа,
да се завртиш, да видиш,
да ти го вида лицето, мори лепа,
лицето бело, црвено.

Да ти го пиша на тефтер, мори лепа,
кога ќе ода на аскер,
ко ќе ми текни за тебе, мори лепа,
да го отвора тефтеро.

Да ти го вида лицето, мори лепа,
лицето бело, црвено,
да ми помини мерако, мори лепа,
мерако голем по тебе.

Ne rusaj, prusaj

Ne rusaj, prusaj,
pred mene, mori lepa,
ne mi go gori srceto.
Stiga e samo goreno, mori lepa,
goreno, pepel storeno.

Lapka kje frla po tebe, mori lepa,
da se zavrtish, da vidish,
da ti go vida liceto, mori lepa,
liceto belo, crveno.

Da ti go pisha na tefter, mori lepa,
koga kje oda na asker,
ko kje mi tekni za tebe, mori lepa,
da go otvora teftero.

Da ti go vida liceto, mori lepa,
liceto belo, crveno,
da mi pomini merako, mori lepa,
merako golem po tebe.Date added: 21.08.2015
Popularity: 2321
Rating: 4 from 5 votes