Се собрале сватовите, румбаба

Se sobrale svatovite, rumbaba

Се собрале сватовите, румбаба

Се собрале сватовите, румбаба, румбаба,
ќе ми одат по невеста, румбаба, румбаба,
еј, море чудо бре, еј море јаваш бре,
еј, море чудо бре, каква свадба, аман бре?

Невестата од сто кила, голема, дебела,
а пак зетот половина од неа, на пола,
еј, море чудо бре, причувај се зете, бре,
еј, море чудо бре, што ќе биде со тебе?

Пуста река ми дотече, румбаба, румбаба,
ми однесе невестата, румбаба, румбаба,
еј море чудо бре, што се стори, аман бре,
еј, море чудо бре, невестата отиде!

Писна зетот да ми плаче, румбаба, румбаба,
- „Камо ми ја невестата?“, румбаба, румбаба,
еј, море чудо бре, аман молчи зетко бре,
еј, море чудо бре, друга ќе ти најдиме!

Se sobrale svatovite, rumbaba

Se sobrale svatovite, rumbaba, rumbaba,
kje mi odat po nevesta, rumbaba, rumbaba,
ej, more chudo bre, ej more javash bre,
ej, more chudo bre, kakva svadba, aman bre?

Nevestata od sto kila, golema, debela,
a pak zetot polovina od nea, na pola,
ej, more chudo bre, prichuvaj se zete, bre,
ej, more chudo bre, shto kje bide so tebe?

Pusta reka mi doteche, rumbaba, rumbaba,
mi odnese nevestata, rumbaba, rumbaba,
ej more chudo bre, shto se stori, aman bre,
ej, more chudo bre, nevestata otide!

Pisna zetot da mi plache, rumbaba, rumbaba,
- „Kamo mi ja nevestata?“, rumbaba, rumbaba,
ej, more chudo bre, aman molchi zetko bre,
ej, more chudo bre, druga kje ti najdime!Date added: 10.09.2015
Popularity: 3547
Rating: 4.71 from 14 votes