Во нашето село куќа шимширова

Vo nasheto selo kukja shimshirova

Во нашето село куќа шимширова

Во нашето село куќа шимширова
де дилбер моме шарена одаја.

Тамо се собрале сите млади момци,
де дилбер моме редум со момите.

Јас си дома чекам либе да ми дојде,
де дилбер моме либе ќе дојди.

Малку го почекав и го недочекав,
де дилбер моме на седенка појдов.

Кратко си почукав, врата се отвори,
де дилбер моме татко да ти видов,
де дилбер моме мојто либе тамо.

Колку лесно било моме да се лаже,
де дилбер моме самата го видов,
де дилбер моме ерген да се љуби.

Vo nasheto selo kukja shimshirova

Vo nasheto selo kukja shimshirova
de dilber mome sharena odaja.

Tamo se sobrale site mladi momci,
de dilber mome redum so momite.

Jas si doma chekam libe da mi dojde,
de dilber mome libe kje dojdi.

Malku go pochekav i go nedochekav,
de dilber mome na sedenka pojdov.

Kratko si pochukav, vrata se otvori,
de dilber mome tatko da ti vidov,
de dilber mome mojto libe tamo.

Kolku lesno bilo mome da se lazhe,
de dilber mome samata go vidov,
de dilber mome ergen da se ljubi.Date added: 08.06.2009
Popularity: 6258
Rating: 3.6 from 5 votes