Лежал е Стојан

Lezhal e Stojan

Лежал е Стојан

Лежал е Стојан, лежал е де,
цели ми девет години, ајде,
сменил е девет постели.

На маќеа му се додеало, де
та си на Стојан думаше, ајде:
- Кажи си, сине, греове.

Стојан на маќеа проговара:
- Греове ми са големи, ајде,
големи, мале, длабоки.

Ка бевме луди и млади, де,
таму в' гората одевме, ајде,
сретнавме до три клошари,
арајме, та ги исклајме,
исклајме, мале, всичките.

Lezhal e Stojan

Lezhal e Stojan, lezhal e de,
celi mi devet godini, ajde,
smenil e devet posteli.

Na makjea mu se dodealo, de
ta si na Stojan dumashe, ajde:
- Kazhi si, sine, greove.

Stojan na makjea progovara:
- Greove mi sa golemi, ajde,
golemi, male, dlaboki.

Ka bevme ludi i mladi, de,
tamu v' gorata odevme, ajde,
sretnavme do tri kloshari,
arajme, ta gi isklajme,
isklajme, male, vsichkite.Date added: 22.02.2016
Popularity: 1708
Rating: 4.5 from 4 votes