Лен садила мома

Len sadila moma

Лен садила мома

Лен садила мома, лен копала,
ископала мома љута змија,
љута змија, мома, усојница.

Викна мома, мори, та заплака:
- Ој ле, мале мори, старо мале,
запретај си, мале, ракавето,
да извадиш, мале, љута змија!

- Ој ле, ќерко мори, поголема,
јас без тебе, ќерко, ќе си можам,
но без рака, мори, јас не можам.

Викна мома, море, та заплака,
- Ој ле, либе море, прво либе,
запретај си, мале, ракавите,
да извадиш, мале, љута змија!

- Ој ле, либе мори, прво либе,
јас без рака, либе, ќе си можам,
но без тебе, либе, јас не можам. 

Len sadila moma

Len sadila moma, len kopala,
iskopala moma ljuta zmija,
ljuta zmija, moma, usojnica.

Vikna moma, mori, ta zaplaka:
- Oj le, male mori, staro male,
zapretaj si, male, rakaveto,
da izvadish, male, ljuta zmija!

- Oj le, kjerko mori, pogolema,
jas bez tebe, kjerko, kje si mozham,
no bez raka, mori, jas ne mozham.

Vikna moma, more, ta zaplaka,
- Oj le, libe more, prvo libe,
zapretaj si, male, rakavite,
da izvadish, male, ljuta zmija!

- Oj le, libe mori, prvo libe,
jas bez raka, libe, kje si mozham,
no bez tebe, libe, jas ne mozham. Date added: 26.04.2016
Popularity: 2058
Rating: 3.75 from 4 votes