Тебе да те пленат, моме мариовско

Tebe da te plenat, mome mariovsko

Тебе да те пленат, моме мариовско

На јанбаро седет, Недо мори,
на јанбаро седет,
Недо мори, Нешо мори,
до тровица Турци.

До тровица Турци, Недо мори,
до тровица Турци,
Недо мори, Нешо мори,
Турци јеничари.

Турци јеничари, Недо мори,
Турци јеничари,
Недо мори, Нешо мори,
двајца беглерџии.

Двајца беглерџии, Недо мори,
двајца беглерџии,
Недо мори, Нешо мори,
а третио ушак.

Турски зборуваја, Недо мори,
турски зборуваја,
Недо мори, Нешо мори,
тебе да те земат.

Тебе да те земат, Недо мори,
тебе да те пленат,
Недо мори, Нешо мори,
моме мариовско.

Тебе да те пленат, Недо мори,
тебе да те носат,
Недо мори, Нешо мори,
дури во Јанино.

Кога те качиле, Недо мори,
кога те качиле,
Недо мори, Нешо мори,
пашини сараји.

Ти побело дојде, Недо мори,
ти побело дојде,
Недо мори, Нешо мори,
од белите булки.


Забелешка:
* Јанбаро е веројатно „амбарот“ на мариовски дијалект.
* Јеничари или јаничари се војници од Отоманската војска, најчесто составени од одземени деца од поробените земји.
* Беглерџии или бегликчии се собирачи на данок.
* Ушак значи курир или шпион.
* Сарај е луксузен имот на турски големец, како на пример султан или паша.

Tebe da te plenat, mome mariovsko

Na janbaro sedet, Nedo mori,
na janbaro sedet,
Nedo mori, Nesho mori,
do trovica Turci.

Do trovica Turci, Nedo mori,
do trovica Turci,
Nedo mori, Nesho mori,
Turci jenichari.

Turci jenichari, Nedo mori,
Turci jenichari,
Nedo mori, Nesho mori,
dvajca beglerdzhii.

Dvajca beglerdzhii, Nedo mori,
dvajca beglerdzhii,
Nedo mori, Nesho mori,
a tretio ushak.

Turski zboruvaja, Nedo mori,
turski zboruvaja,
Nedo mori, Nesho mori,
tebe da te zemat.

Tebe da te zemat, Nedo mori,
tebe da te plenat,
Nedo mori, Nesho mori,
mome mariovsko.

Tebe da te plenat, Nedo mori,
tebe da te nosat,
Nedo mori, Nesho mori,
duri vo Janino.

Koga te kachile, Nedo mori,
koga te kachile,
Nedo mori, Nesho mori,
pashini saraji.

Ti pobelo dojde, Nedo mori,
ti pobelo dojde,
Nedo mori, Nesho mori,
od belite bulki.


Zabeleshka:
* Janbaro e verojatno „ambarot“ na mariovski dijalekt.
* Jenichari ili janichari se vojnici od Otomanskata vojska, najchesto sostaveni od odzemeni deca od porobenite zemji.
* Beglerdzhii ili beglikchii se sobirachi na danok.
* Ushak znachi kurir ili shpion.
* Saraj e luksuzen imot na turski golemec, kako na primer sultan ili pasha.Date added: 05.06.2016
Popularity: 1679
Rating: 4 from 2 votes