Ми те продадова, Досто, моме мариовско

Mi te prodadova, Dosto, mome mariovsko

Ми те продадова, Досто, моме мариовско

Се собрале, ајде, се набрале,
се собрале пусто Мариово,
се набрале кмети мариовски,
сите кмети, и земски и селски,
сите кмети, кмети мариовски,
на Илинден, море, на добер ден,
се собрале село Градешница.

Ми те продадова, Досто,
Досто, мори Досто,
моме мариовско.

Ми те продадова, Досто,
Досто, мори Досто,
на Турци јеничари.

Кога те зедова, Досто,
Досто, мори Досто,
кога те зедова.

Ми те занесова, Досто,
Досто, мори Досто,
дури во Јанино.

Ми те продадова, Досто,
Досто, мори Досто,
на стар Али-паша.

Кога те качија, Досто,
Досто, мори Досто,
на високи сарај.

Ти побело дојде, Досто,
Досто, мори Досто,
од белите булки.

Твоја јубавина, Досто,
Досто, мори Досто,
уште поубава.

Тија ти зедова, Досто,
Досто, мори Досто,
пуста јубавина.

Ми те продадова, Досто,
Досто, мори Досто,
моме мариовско.

Први кмет ми беше, Досто,
Досто, мори Досто,
Коренко од Дуње.

Втори кмет ми беше, Досто,
Досто, мори Досто,
Брајанче од Кокре.

Треќи кмет ми беше, Досто,
Досто, мори Досто,
Перко од Кајлани.

Четврти ми беше, Досто,
Досто, мори Досто,
Брајан од Пештани.


Забелешка:
* Кмет е селски старешина. 

Mi te prodadova, Dosto, mome mariovsko

Se sobrale, ajde, se nabrale,
se sobrale pusto Mariovo,
se nabrale kmeti mariovski,
site kmeti, i zemski i selski,
site kmeti, kmeti mariovski,
na Ilinden, more, na dober den,
se sobrale selo Gradeshnica.

Mi te prodadova, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
mome mariovsko.

Mi te prodadova, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
na Turci jenichari.

Koga te zedova, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
koga te zedova.

Mi te zanesova, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
duri vo Janino.

Mi te prodadova, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
na star Ali-pasha.

Koga te kachija, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
na visoki saraj.

Ti pobelo dojde, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
od belite bulki.

Tvoja jubavina, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
ushte poubava.

Tija ti zedova, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
pusta jubavina.

Mi te prodadova, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
mome mariovsko.

Prvi kmet mi beshe, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
Korenko od Dunje.

Vtori kmet mi beshe, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
Brajanche od Kokre.

Trekji kmet mi beshe, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
Perko od Kajlani.

Chetvrti mi beshe, Dosto,
Dosto, mori Dosto,
Brajan od Peshtani.


Zabeleshka:
* Kmet e selski stareshina. Date added: 05.06.2016
Popularity: 1495
Rating: 3 from 1 votes