На врв на планина

Na vrv na planina

На врв на планина

Ha врв на планина,
на рамна ледина,
една река тече,
река румалија.

До реката има
совичка зандана,
во зандана леже
Ѓуро млад темничар.

До реката има
дрво маслинкаво,
на дрвото има
до три кукавици.

Прва кукавица -
Ѓуровата мајка,
втора кукавица -
Ѓуровата жена,
трета кукавица -
Ѓуровата сестра.

Na vrv na planina

Ha vrv na planina,
na ramna ledina,
edna reka teche,
reka rumalija.

Do rekata ima
sovichka zandana,
vo zandana lezhe
Gjuro mlad temnichar.

Do rekata ima
drvo maslinkavo,
na drvoto ima
do tri kukavici.

Prva kukavica -
Gjurovata majka,
vtora kukavica -
Gjurovata zhena,
treta kukavica -
Gjurovata sestra.Date added: 05.06.2016
Popularity: 1764
Rating: 3 from 1 votes