Јано, Јанке Трипатанке

Jano, Janke Tripatanke

Јано, Јанке Трипатанке

Јано, Јанке мори Трипатанке,
од греови, мори, не се гледаш,
Јано, Јанке мори Трипатанке,
од грев не мож' душо да те гледам.

Снага носиш, Јано, како риба,
лицето ти, мори, тој симитче,
тенка снага, Јано, како рипче,
бело лице, душо, тој симитче.

Устето ти, Јано, нацрвено,
како со срп, душо, пресечено,
тенко усте, Јано, нацрвено,
како со срп, душо, пресечено.

Ќе те видам Јано, ќе те сретнам,
по три дена, Јано, леб не јадам,
по три дена, Јано, леб не јадам,
по четири вода јас не пијам.

Ја кажи ми, Јано, што да правам,
што да сторам, душо, да те земам,
ако тебе, Јано, не те земам,
поарно е, душо, да си умрам.

Jano, Janke Tripatanke

Jano, Janke mori Tripatanke,
od greovi, mori, ne se gledash,
Jano, Janke mori Tripatanke,
od grev ne mozh' dusho da te gledam.

Snaga nosish, Jano, kako riba,
liceto ti, mori, toj simitche,
tenka snaga, Jano, kako ripche,
belo lice, dusho, toj simitche.

Usteto ti, Jano, nacrveno,
kako so srp, dusho, presecheno,
tenko uste, Jano, nacrveno,
kako so srp, dusho, presecheno.

Kje te vidam Jano, kje te sretnam,
po tri dena, Jano, leb ne jadam,
po tri dena, Jano, leb ne jadam,
po chetiri voda jas ne pijam.

Ja kazhi mi, Jano, shto da pravam,
shto da storam, dusho, da te zemam,
ako tebe, Jano, ne te zemam,
poarno e, dusho, da si umram.Date added: 01.07.2016
Popularity: 1934
Rating: 4 from 3 votes