Радост на мајка донеси

Radost na majka donesi

Радост на мајка донеси

- Жени се сине, ожени се,
додека оште сине јас можам
да ти изгледам, сине, дечиња,
да се израдувам на внучиња.

- Не ми збори, мајко, не ме кори,
не ми задавај јадови,
нели знаеш, мајко, што стори?
Ти од либето ме раздели!

- Не можам, сине, не можам,
твоите другари да гледам,
со млади невести под рака
и дечиња водат за рака.

- Не ми збори, мајко, не ме кори,
не ми задавај јадови,
нели знаеш, мајко, што стори?
Ти од либето ме раздели!

- Жени се сине на мајка,
радоси мајка да види,
не можам, сине, да гледам,
косите да ти белеат.

- Не ми збори, мајко, не ме кори,
не ми задавај јадови,
нели знаеш, мајко, што стори?
Ти од либето ме раздели!

Radost na majka donesi

- Zheni se sine, ozheni se,
dodeka oshte sine jas mozham
da ti izgledam, sine, dechinja,
da se izraduvam na vnuchinja.

- Ne mi zbori, majko, ne me kori,
ne mi zadavaj jadovi,
neli znaesh, majko, shto stori?
Ti od libeto me razdeli!

- Ne mozham, sine, ne mozham,
tvoite drugari da gledam,
so mladi nevesti pod raka
i dechinja vodat za raka.

- Ne mi zbori, majko, ne me kori,
ne mi zadavaj jadovi,
neli znaesh, majko, shto stori?
Ti od libeto me razdeli!

- Zheni se sine na majka,
radosi majka da vidi,
ne mozham, sine, da gledam,
kosite da ti beleat.

- Ne mi zbori, majko, ne me kori,
ne mi zadavaj jadovi,
neli znaesh, majko, shto stori?
Ti od libeto me razdeli!Date added: 24.03.2017
Popularity: 2463
Rating: 3.67 from 3 votes