Ајде се прошетал Никола

Ajde se proshetal Nikola

Ајде се прошетал Никола

Ајде се прошетал Никола
низ таја града Битола,
ај, по тија мермер калдрми.
Ајде го догледа анамче
од високите дивани,
море, од шимшир пенџериња.

Ајде со око му мигнало,
со глава му мавнало,
море, со уста му продума:
- Ајде дојди вечер, Никола,
не је тука Селимбег,
море, тој отиде на чифлик.

Ајде што ми беше Никола,
тој си зеде тамбура,
море, тамбурата шарклија.
Ајде, па отиде на кула,
анамче го пречека,
море, му направи вечера.

Ајде си седнале двајцата,
анамска вечера вечераат,
море, ем баклава да јадат.
Ајде до полноќ си седеле,
од полноќ се љубеле,
море, при зори си заспале.

Ajde se proshetal Nikola

Ajde se proshetal Nikola
niz taja grada Bitola,
aj, po tija mermer kaldrmi.
Ajde go dogleda anamche
od visokite divani,
more, od shimshir pendzherinja.

Ajde so oko mu mignalo,
so glava mu mavnalo,
more, so usta mu produma:
- Ajde dojdi vecher, Nikola,
ne je tuka Selimbeg,
more, toj otide na chiflik.

Ajde shto mi beshe Nikola,
toj si zede tambura,
more, tamburata sharklija.
Ajde, pa otide na kula,
anamche go precheka,
more, mu napravi vechera.

Ajde si sednale dvajcata,
anamska vechera vecheraat,
more, em baklava da jadat.
Ajde do polnokj si sedele,
od polnokj se ljubele,
more, pri zori si zaspale.Date added: 06.06.2017
Popularity: 1132
Rating: 4 from 2 votes