Ајде пушка пукна

Ajde pushka pukna

Ајде пушка пукна

Ајде пушка пукна, бре џанам,
пушка пукна.
Ајде пушка пукна. бре џанам,
горе на мосто.

Ајде та удари, бре џанам,
та удари.
Ајде та удари, бре џанам,
Карамфило.

Ајде викна, писна, бре џанам,
викна, писна.
Ајде викна. писна, бре џанам.
Карамфило.

Ајде кој ќе гледа, бре џанам,
кој ќе гледа.
Ајде кој ќе гледа. бре џанам.
мојте деца.

Ајде ќе ги гледа, бре џанам,
ќе ги гледа.
Ајде ќе ги гледа, бре џанам.
Комитетот.

Ајде кој ќе јава, бре џанам,
мојта коња.
Ајде кој ќе јава, бре џанам.
мојта коња.

Ајде ќе ја јава, бре џанам,
ќе ја јава.
Ајде ќе ја јава, бре џанам
Даме Груев.

Ајде кој ќе носи, бре џанам
мојта пушка.
Ајде кој ќе носи, бре џанам
мојта пушка.

Ајде ќе ја носи, бре џанам,
ќе ја носи.
Ајде ќе ја носи, бре џанам.
Гоце Делчев.

Ajde pushka pukna

Ajde pushka pukna, bre dzhanam,
pushka pukna.
Ajde pushka pukna. bre dzhanam,
gore na mosto.

Ajde ta udari, bre dzhanam,
ta udari.
Ajde ta udari, bre dzhanam,
Karamfilo.

Ajde vikna, pisna, bre dzhanam,
vikna, pisna.
Ajde vikna. pisna, bre dzhanam.
Karamfilo.

Ajde koj kje gleda, bre dzhanam,
koj kje gleda.
Ajde koj kje gleda. bre dzhanam.
mojte deca.

Ajde kje gi gleda, bre dzhanam,
kje gi gleda.
Ajde kje gi gleda, bre dzhanam.
Komitetot.

Ajde koj kje java, bre dzhanam,
mojta konja.
Ajde koj kje java, bre dzhanam.
mojta konja.

Ajde kje ja java, bre dzhanam,
kje ja java.
Ajde kje ja java, bre dzhanam
Dame Gruev.

Ajde koj kje nosi, bre dzhanam
mojta pushka.
Ajde koj kje nosi, bre dzhanam
mojta pushka.

Ajde kje ja nosi, bre dzhanam,
kje ja nosi.
Ajde kje ja nosi, bre dzhanam.
Goce Delchev.Date added: 06.06.2017
Popularity: 1485
Rating: 2 from 2 votes