Од каде си малој моме

Od kade si maloj mome

Од каде си малој моме

- Од каде си малој моме
што си толку бело, црвено?
Бело лице, црни очи,
руса коса, копринена.

- Од Гостивар, лудо младо,
близу руда Бистра планина.
Кај што Вардар од златен Полог
носи поздрав до Егејот.

- Од каде си малој моме,
што си толку мило, премило?
Медна уста, бисер заби,
со насмевка незаборавна.

- Од Битола, лудо младо,
од прекрасна Пелагонија.
Кај што ладен ветрец дува
од шумовиот славен Пелистер.

- Од каде си малој моме,
што си толку лично, прелично?
Тенка снага, вита ела,
златно грло распеано?

- Од Охрида, лудо младо,
од сината рајска красота.
Кај што царот Самоило
градел кули и тврдини.

Od kade si maloj mome

- Od kade si maloj mome
shto si tolku belo, crveno?
Belo lice, crni ochi,
rusa kosa, koprinena.

- Od Gostivar, ludo mlado,
blizu ruda Bistra planina.
Kaj shto Vardar od zlaten Polog
nosi pozdrav do Egejot.

- Od kade si maloj mome,
shto si tolku milo, premilo?
Medna usta, biser zabi,
so nasmevka nezaboravna.

- Od Bitola, ludo mlado,
od prekrasna Pelagonija.
Kaj shto laden vetrec duva
od shumoviot slaven Pelister.

- Od kade si maloj mome,
shto si tolku lichno, prelichno?
Tenka snaga, vita ela,
zlatno grlo raspeano?

- Od Ohrida, ludo mlado,
od sinata rajska krasota.
Kaj shto carot Samoilo
gradel kuli i tvrdini.Date added: 19.06.2017
Popularity: 1405
Rating: 4.43 from 7 votes