Друга земја ние немаме

Druga zemja nie nemame

Друга земја ние немаме

Тешко време, јадовно, земјо ми те надвило.
Луѓе ти раселени, древни куќи ти разурнати.
Цркви и манастири, ечат од нив уште камбани.

Лета сокол, надлета жална Македонија,
дробни солзи пророси кога виде луѓе скорнати,
еј, од својте прагови, сега пусти и разурнати.

Друга земја не, ние немаме,
ниту други камбани.
Пак ќе дојде ден, ќе се издигне
Лешочкиот, славен манастир.
Стегни срце ти, Македонијо,
сонце пак ќе огрее
и ќе забијат силно камбани
и над Шара и насекаде.

Соколе мој, соколе, можат да ни земат сѐ,
само не од душава, вечна љубов да ни откорнат.
Љубов, еј, за нашата мила мајка Македонија.

Друга земја не, ние немаме,
ниту други камбани.
Пак ќе дојде ден, ќе се издигне
Лешочкиот, славен манастир.
Стегни срце ти, Македонијо,
сонце пак ќе огрее
и ќе забијат силно камбани
и над Шара и насекаде.

Слободно летај, мој соколе!

Druga zemja nie nemame

Teshko vreme, jadovno, zemjo mi te nadvilo.
Lugje ti raseleni, drevni kukji ti razurnati.
Crkvi i manastiri, echat od niv ushte kambani.

Leta sokol, nadleta zhalna Makedonija,
drobni solzi prorosi koga vide lugje skornati,
ej, od svojte pragovi, sega pusti i razurnati.

Druga zemja ne, nie nemame,
nitu drugi kambani.
Pak kje dojde den, kje se izdigne
Leshochkiot, slaven manastir.
Stegni srce ti, Makedonijo,
sonce pak kje ogree
i kje zabijat silno kambani
i nad Shara i nasekade.

Sokole moj, sokole, mozhat da ni zemat sѐ,
samo ne od dushava, vechna ljubov da ni otkornat.
Ljubov, ej, za nashata mila majka Makedonija.

Druga zemja ne, nie nemame,
nitu drugi kambani.
Pak kje dojde den, kje se izdigne
Leshochkiot, slaven manastir.
Stegni srce ti, Makedonijo,
sonce pak kje ogree
i kje zabijat silno kambani
i nad Shara i nasekade.

Slobodno letaj, moj sokole!Date added: 19.06.2017
Popularity: 1489
Rating: 4.67 from 6 votes